header
logo

Årsmöte

Här kan du hämta och läsa protokoll från våra årsmöten.

Årsmötesprotokoll 2019
Årsmöte dagordning 2019

Verksamhetsplan 2019

Budgetförslag 2019

Verksamhetsberättelse 2018
Resultat 2018

Årsmöte 2018-03-12
Verksamhetsplan 2018
Budgetförslag 2018


 

Stadgar för KULLABYGDENS SLÄKTFORSKARE

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Kullabygdens Släktforskare som bildades 26 februari 1987.

§2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Höganäs kommun, Luggude härad, i Skåne län.

§3 Föreningens ändamål

Föreningen, som är en ideell förening, har till ändamål att främja släktforskning i Kullabygden genom att skapa kontakt mellan aktiva släktforskare samt att intressera nybörjare för släktforskning.

§4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Hedersmedlem föreslås av styrelsen och väljes på årsmötet.

§5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift, som årligen fastställs av årsmötet. Om medlemsavgift ej inbetalas senast 1 mars upphör medlemskapet.

Om medlemskap påbörjas september tom november erlägges halv medlemsavgift.
Medlemskap efter 1 december gäller för kommande året.

§6 Styrelsen

Styrelsen består av det antal som årsmötet beslutar (dock minst 5 inkl ordförande). Årsmötet väljer ordförande och ledamöter. Ordförande väljes på en tid av 1 år. Övriga styrelseledamöter väljes på en tid av 2 år och dessa väljs växelvis vartannat år.

Inom styrelsen utses vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer som styrelsen anser sig behöva.

Styrelsen tar fram förslag på valberedning

§7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskap, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen upprättar förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Protokoll föres.

Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden eller vice ordföranden tillsammans med hälften av de övriga styrelseledamöterna är närvarande. Vid minsta tilllåtna antal ska besluten vara eniga.

§8 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaper, protokoll och verksamhetsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast 6 veckor före årsmötet.

§9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Årsmötet utser även en revisorssuppleant. Valbara är personer som inte ingår i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

Revisorerna ska senast 3 veckor före årsmötet avge en revisionsberättelse.

§10 Firmatecknare

Styrelsen beslutar vid konstituerande möte vem eller vilka som ska teckna föreningens firma.

§11 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas årligen senast under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte med dagordning och verksamhetsberättelse skall vara medlemmarna tillhanda senast 2 veckor före mötet. I första hand per e-post, alternativt brev. Läggs även ut på hemsidan.

Eventuella tillägg till dagordningen ska finnas tillgänglig på föreningens hemsida senast 1 vecka före mötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas;

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgift för året näst efter det nya verksamhetsåret.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
 12. Behandling av motioner och förslag, som inkommit till årsmötet
 13. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter
 15. Val av ordförande för föreningen för 1 år.
 16. Val av hälften av övriga styrelseledamöter för 2 år.
 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för 1 år.
 18. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.
 19. Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna för 1 år.
 20. Övriga ärenden.
 21. Mötets avslutande.

Motioner och förslag till årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

§12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller då minst 1/10 av medlemmarna kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. Vid extra årsmöte får endast ärenden behandlas som angivits i kallelsen.

Kallelse och dagordning till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor före mötet.

§13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje närvarande medlem, som erlagt medlemsavgift, en röst.

Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§16 Uteslutning

Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen bryter mot föreningens stadgar, handlar på ett sådant sätt att han/hon skadar föreningen, motarbetar föreningens verksamhet, ändamål, och intressen eller försummat att betala beslutade avgifter.

§17 Stadgeändring

Ändring av, eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte. Fråga om ändring av stadgarna måste bifallas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade på årsmötet för att anses ha vunnit bifall.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform och ändamål (§3), stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) kräver likalydande beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§18 Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstberättigade deltagarna avgivna röster.

Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Föreningens arkiv överlämnas till folkrörelsearkiv eller motsvarande eller deponeras i Lunds Landsarkiv. Föreningens övriga tillgångar går till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Beslut om föreningens upplösning expedieras till skattekontoret för avregistrering av föreningen.


Ovanstående stadgar antogs av årsmötet 2019-03-11.

Verksamhetsområde

Evenemang

5/7 2019
Kl 11.00-15:00

Sommarsläktforskning
Öppet för Dig som vill passa på att forska. Mer info kommer längre fram.
> Läs mer...


6/7 2019
Kl 11.00-15:00

Sommarsläktforskning
Öppet för Dig som vill passa på att forska. Mer info kommer längre fram.
> Läs mer...


Lista alla evenemang...